Site banner

Tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giữ nước của dân tộc việt nam

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích, thiết thực cho việc nguyên cứu tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Vệt Nam về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Phân loại: 
Tác giả: 
Đại tá, PGS, TS Văn Đức Thanh, Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Hưởng
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội - 2017
Kho đọc: 
DVV.032714