Site banner

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường

Trình bày một số quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về môi trường và bảo vệ môi trường. Vận dụng những quan điểm của Hồ Chí Minh để bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 

 

Phân loại: 
Ký hiệu xếp giá: 
BVMT