Site banner

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng

Trình bày bối cảnh hình thành và quá trình phát triển và những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng, sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay

Phân loại: 
Tác giả: 
Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Trung chủ biên
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Công an nhân dân - 2017
Kho đọc: 
DVV.032427
Kho mượn: 
MVV.041795
Kho luân chuyển: 
LC.024127