Site banner

Văn hóa, đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Đặc trưng bản chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh với vấn đề chống tham nhũng, Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Phân loại: 
Tác giả: 
Bùi Đình Phong
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Công an nhân dân - 2017
Kho đọc: 
DVV.024701
Kho luân chuyển: 
LC.024128