Site banner

Văn Hóa Doanh Nhân Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa

Cuốn sách "Văn Hóa Doanh Nhân Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa " nhằm giới thiệu về doanh nhân, văn hóa doanh nhân trong nền kinh tế toàn cầu hóa. Khẳng định vai trò của văn hóa doanh nhân hiện nay và những thành tố quan trọng của văn hóa doanh nhân trên góc độ đạo đức, phong cách, năng lực của doanh nhân

Phân loại: 
Tác giả: 
Phạm Thanh Tâm
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội - 2017
Kho đọc: 
DVV.032718;DVV.032717
Kho mượn: 
MVV.042353
Kho luân chuyển: 
LC.024687