Site banner

Sách Hồ Chí Minh

(02/10/2019)
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho cách mạng và nhân dân miền Nam sự quan tâm cùng những tình cảm thân thương nhất, bởi đồng bào và chiến sĩ miền Nam là những người phải chịu nhiều đau khổ, hy sinh mất mát trong công cuộc chiến đấu giành độc lập, tự do cho dân tộc. Vào tháng 2 năm 1966,...
(21/08/2018)
Cuốn sách "Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Tuổi Trẻ Thế Giới" gồm 2 phần: - Phần 1: Những câu chuyện về hành trình 30 năm bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc. - Phần 2: Những câu chuyện kể về tình cảm, sự...
(21/08/2018)
Cuốn sách "Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc nhà văn hóa kiệt xuất" là tập hợp lại một cách có hệ thống theo biên niên các sự kiện. Cuốn sách được trình bày cô đọng, ngắn gọn, dễ hiểu,giúp bạn đọc trẻ tìm hiểu sâu sắc và nhanh nhất về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong...
(21/08/2018)
"Chúng ta phải học, phải cố gắng học nhiều. Không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo, mình không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình...", Cuốn sách " Bác Hồ...
(21/08/2018)
Cuốn sách" Thanh niên làm theo lời Bác" là một tuyển tập những câu chuyện cảm động của các nhân vật tiêu biểu từng có dịp được tiếp xúc với Bác Hồ, được Người quan tâm, thăm hỏi động viên. Những câu chuyện đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn quan điểm của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về giáo dục Thanh...
(21/08/2018)
Tập hợp những câu chuyện kể về tình cảm, sự quan tâm chăm lo mà Bác dành cho những mầm non tương lai đất nước, là những gương thiếu niên nhi đồng anh dũng trong học tập, trong lao động sản xuất và chiến đấu từng gặp chủ tịch Hồ Chí Minh được Người động viên khen thưởng, khích lệ, cùng những câu nói...
(21/08/2018)
Tập hợp những câu chuyện kể về tình cảm, sự quan tâm chăm lo mà Bác dành cho những mầm non tương lai đất nước, là những gương thiếu niên nhi đồng anh dũng trong học tập, trong lao động sản xuất và chiến đấu từng gặp chủ tịch Hồ Chí Minh được người động viên khen thưởng, khích lệ, cùng những câu nói...
(21/08/2018)
Quyển sách "Bác Hồ Với Miền Nam" nói lên tình cảm của Bác dành cho đồng bào và chiến sĩ miền Nam, cũng như tấm lòng của những người con miền Nam đối với Bác.
(09/08/2018)
Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích, thiết thực cho việc nguyên cứu tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Vệt Nam về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã...
(12/05/2018)
Trình bày thu hoạch về một số vấn đề phát triển giáo dục dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh