Site banner

Sách pháp luật

(20/03/2018)
Các quy định chung, hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp...
(20/03/2018)
Những quy định chung, thành lập doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước...
(20/03/2018)
Những quy định chung, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng...
(20/03/2018)
Giới thiệu toàn văn Luật Hộ tịch mới được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua năm 2014
(16/03/2018)
Giới thiệu Luật Thi đua, khen thưởng và quy định chi tiết thi hành. Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong các Bộ, cơ quan nhà nước, trong các ban, ngành
(16/03/2018)
Giới thiệu nội dung Luật trẻ em với những quy định chung và quy định cụ thể về quyền và bổn phận của trẻ em; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ...
(16/03/2018)
Giới thiệu nội dung Luật đấu giá tài sản như: Những quy định chung; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; trình tự thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản...
(16/03/2018)
Gồm: chú dẫn của Nhà xuất bản, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09-01-2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp...
(16/03/2018)
Gồm các Nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, các chi tiết cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
(20/11/2017)
Gồm các vấn đề về bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại của người bị oan trong tố tụng hình sự và giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự ;